Czym jest polityka budżetowa. Funkcje polityki budżetowej – aktywna, pasywna polityka budżetowa

Polityka budżetowa to jedna z gałęzi polityki gospodarczej, w skład której wchodzą rządowe wydatki, podatki oraz wszelkie transfery, które oddziałują na poziom popytu w zagregowanego gospodarce. Polityka budżetowa może być aktywna albo pasywna. Aktywna polityka budżetowa polega na tym, że to rząd wybiera narzędzia, które mają służyć osiągnięciu założonych celów, natomiast pasywna polityka budżetowa realizuje się samoczynnie, przy pomocy wmontowanego systemu automatycznych stabilizatorów, takich jak pośrednie i bezpośrednie podatki, wszelkiego rodzaju zapomogi i programy stabilizacyjne.

Funkcje polityki budżetowej – aktywna polityka budżetowa

Przy pomocy polityki budżetowej rząd dąży do zrealizowania trzech podstawowych celów. Pierwszym z nich jest cel fiskalny, który polega na zaspokojeniu popytu publicznych władz na dochody. Drugim celem jest wydatkowanie środków publicznych w taki sposób, aby zrealizowane zostały statutowe zadania władz publicznych. Trzeci cel to zrealizowanie wszelkich pozafiskalnych założeń przy wykorzystaniu fiskalnych narzędzi. Polityka budżetowa posługuje się takimi narzędziami jak deficyt budżetowy, dług publiczny czy poręczenia i gwarancje państwa.

 

Author: dlaurbanisty.pl