Geodeta (Poznań) – szeroki zakres usług geodezyjnych

Geodeta to osoba uczestnicząca w procesach budowlanych, planistycznych i projektowych, w realizacji różnego rodzaju budowli nadziemnych, naziemnych oraz podziemnych. Taka osoba w szczególności prowadzi obsługę montażu budowli, dokonuje pomiaru odkształceń i przemieszczeń budowli, prowadzi końcową inwentaryzację powykonawczą. Geodeta (Poznań) to bogata oferta usług geodezyjnych dla firm i klientów indywidualnych. Czytaj dalej, by dowiedzieć się więcej!

 

  1. Geodeta – specjalista od celów projektowych, budowlanych i planistycznych
  2. Jakie usługi geodezyjne świadczy geodeta?
  3. Geodeta (Poznań) – szeroki zakres usług geodezyjnych

Obsługa geodezyjna inwestycji, mapy geodezyjne i rozgraniczenia działek to przykładowe usługi, jakie świadczy firma geodezyjna.

Geodeta – specjalista od celów projektowych, budowlanych i planistycznych

Geodeta uczestniczy w procesach planistycznych, projektowych i budowlanych, w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych, a w szczególności: prowadzi obsługę montażu budowli, dokonuje pomiaru odkształceń i przemieszczeń budowli, prowadzi końcową inwentaryzację powykonawczą. Geodeta może wyznaczać granice działki, co pozwala bezpiecznie wytyczyć ogrodzenia. Na podstawie wytyczonych granic można też planować usytuowanie budynku na działce, jako iż budynek musi znajdować się w określonych odległościach od granic nieruchomości.
Uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii uprawniające do wykonywania tego zawodu nadaje Główny Geodeta Kraju na wniosek osoby, która ubiega się o to stanowisko.

Jakie usługi geodezyjne świadczy geodeta?

Zakres prac geodetów obejmuje:

  • pomiar ziemi – pomiary małoobszarowe, wielkoobszarowe;
  • podział nieruchomości gruntowej;
  • wyznaczenie punktów granicznych;
  • wznowienie znaków granicznych;
  • ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych;
  • sporządzanie dokumentacji geodezyjnej w postaci map, rejestrów albo wykazów na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych albo czynności cywilnoprawnych;
  • sporządzanie map do celów projektorowych, wytyczanie budynków, sieci uzbrojenia terenów, elementów infrastruktury drogowej.

W zależności od etapu inwestycji wymagane jest opracowanie właściwych map, a często również asysta geodety w okresie trwania budowy domu. Ważne jest przygotowanie mapy do celów projektowych jako podstawy do opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu do wniosku o pozwolenie na budowę.

Wszystkie mapy geodezyjne mają cechę wspólną – muszą być sporządzone przez geodetę z odpowiednimi uprawnieniami nadanymi przez Głównego Geodetę Kraju.

Geodeta (Poznań) – szeroki zakres usług geodezyjnych

Geodeta (Poznań) to usługi geodezyjne oferowane i realizowane nie tylko na terenie miasta Poznań, ale też na terenie całej Polski. Zakres prac obejmuje między innymi:

  • nanoszenie osi konstrukcyjnych na profilach geodezyjnych;
  • wyznaczanie punktów charakterystycznych projektu;
  • wytyczenia przebiegu sieci uzbrojenia terenu;
  • wykonywanie szkiców z tyczenia budynków/budowli dla celów dokumentacji budowlanej;
  • dokonywanie stosownych wpisów w Dzienniku Budowy;
  • zakładanie osnowy realizacyjnej oraz monitorowanie jej niezmienności przez cały okres trwania inwestycji;
  • pomiar placu budowy przed rozpoczęciem prac ziemnych;
  • pomiary i obliczenia mas ziemnych;
  • Wytycznie osi konstrukcyjnych i innych punktów charakterystycznych Projektu
  • monitoring obiektów – pomiary przemieszczeń i odkształceń;
  • nadzór geodezyjny podczas prowadzenia prac żelbetowych;
  • kontrola pionowości i posadowienia ścian, a także słupów, szybów windowych, itd;
  • inwentaryzacja sieci wewnętrznych (podposadzkowych);
  • pomiary prac znikających dla sieci uzbrojenia terenu;
  • kompleksowe wykonywanie dokumentacji geodezyjnej w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie;
  • pomiary prac znikających dla sieci uzbrojenia terenu;
  • pomiary powykonawcze i inwentaryzacyjne budynków oraz budowli;
  • sporządzanie szkiców inwentaryzacyjnych;
  • geodezyjna obsługa inwestycji.

Każda inwestycja budowlana wymaga geodezyjnej obsługi. Dotyczy to zarówno budownictwa ogólnego (indywidualnego, osiedlowego), przemysłowego, jak również inwestycji, które są związane z infrastrukturą: budowa dróg, kolei, ulic, mostów, wiaduktów, lotnisk, portów morskich i rzecznych, dróg wodnych, przewodów podziemnych, naziemnych, napowietrznych, obiektów sportowych czy urządzeń inżynieryjnych.
Geodeta przygotowuje dokumentację realizacyjną oraz uczestniczy w organizacji wszystkich wykonawców inwestycji czy ich zaplecza materiałowo-sprzętowego. Podczas budowy do jego kompetencji należy regularne sprawdzanie, czy usytuowanie budynków jest zgodne z planem zagospodarowania działki, projektem oraz pozwoleniem na budowę.

Author: dlaurbanisty.pl