Kto wydaje pozwolenie wodnoprawne i ile kosztują?

Uzyskiwanie pozwoleń wodnoprawnych w większości przypadków obejmuje przedsiębiorców i duże podmioty, realizujące projekty budowalne. Są jednak przypadki, w których to osoba prywatna musi także się starać o uzyskanie zgody właściwej instytucji wodnej. Sprawdzamy, jak wygląda procedura otrzymywania pozwolenia wodnoprawnego, ile taka możliwość kosztuje oraz w jakich przypadkach należy złożyć kompletny wniosek.

Pozwolenie wodnoprawne kto wydaje

Sporządzony wniosek o pozwolenie wodnoprawne należy złożyć do właściwej terytorialnie jednostki nadzoru wodnego. Najczęściej będzie to instytucja, która znajduje się w najbliższej lokalizacji od miejsca planowanej inwestycji. Podmiot ten przekaże wniosek dalej, do jednego z trzech wyodrębnionych organów, uprawnionych do wydawania decyzji. Kto wydaje pozwolenie wodnoprawne?

  • Dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich;
  • Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich;
  • Minister Infrastruktury.

Alternatywnym wyjściem jest złożenie wniosku w miejscu funkcjonowania zarządu zlewni, bądź w siedzibie regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Warunkiem jest jednak to, iż muszą być to miejsca, w którym wniosek byłby rozpatrywany, po przekazaniu go dalej przez pracownika nadzoru wodnego. Jeżeli wniosek jest kompletny i spełnia wszelkie wymagania uwarunkowane prawnie, jednostka Wód Polskich wydaje decyzję dot. pozwolenia wodnoprawnego.

Pozwolenia wodnoprawne jaki koszt i kto wydaje

Co zrobić, gdy wniosek jest niekompletny?

Podmiotem odpowiedzialnym za weryfikację złożonych dokumentów jest określona jednostka Wód Polskich. Urzędnik sprawdzi poprawność wypełnionych danych oraz kompletność złożonego wniosku. W przypadku stwierdzenia błędów lub luk w dokumencie, podmiot wezwie wnioskodawcę do usunięcia pomyłek i skorygowania wniosku. Zainteresowany będzie miał na to przynajmniej siedem dni, począwszy od daty otrzymania wezwania na piśmie. Jeśli w tym czasie nie ustosunkuje się do opinii jednostki Wód Polskich – wniosek pozostanie bez rozpatrzenia, co utrudni drogę do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Wszelkie brakujące pisma należy składać do tej jednostki Wód Polskich, która wezwała wnioskodawcę do korekcji błędów.

Pozwolenie wodnoprawne jaka jest cena

Wnioskodawca, który będzie się starał o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, zobligowany jest do uiszczenia opłaty urzędowej. Koszt jednorazowego wydania pozwolenia wodnoprawnego to obecnie 230,05 złotych. W toku postępowania może zostać wydanych kilka decyzji, przyporządkowanych do jednego podmiotu. Wówczas opłata jest zwielokrotniana, w zależności od liczby wydanych pozwoleń. Maksymalną opłatą za wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest 4601,08 złotych. Z dodatkowymi kosztami musi liczyć się wnioskodawca, który korzysta z możliwości udzielenia pełnomocnictwa. Opłata skarbowa w takiej sytuacji wynosi dodatkowe 17 złotych. Wyjątkiem, w którym wnioskodawca jest zwolniony z opłaty, jest udzielanie pełnomocnictwa najbliższym członkom rodziny. Opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego składa się na rachunek bankowy Wód Polskich, a za pełnomocnictwo – na konto odpowiedniego urzędu miejskiego.

Co się stanie, jeśli nie opłata nie zostanie zrealizowana? Pozwolenie wodnoprawne cena

Opłata za pozwolenie wodnoprawne jest obowiązkowa, zatem brak realizacji płatności oznacza, że wnioskodawca nie będzie mógł odebrać swojej decyzji. W przypadku braku płatności za pełnomocnictwo, jednostka Wód Polskich wyznacza termin (najczęściej kilka dni roboczych), w którym należy zrealizować płatność skarbową. Jeśli zainteresowany nie zrealizuje płatności w wyznaczonym terminie, właściwy urząd gminy rozpocznie postępowanie ws. egzekucji tej kwoty. Nieuiszczenie opłaty za pełnomocnictwo nie powoduje jednak odrzucenia wniosku.

Pozwolenie wodnoprawne kiedy jest potrzebne

Pozwolenie potrzebne jest wówczas, gdy wnioskodawca planuje zamontować specjalistyczne urządzenia wodne, wybudować kładkę czy wykopać staw. Przepisy prawne określają dziesięć sytuacji, w których pozwolenie wodnoprawne jest obligatoryjne. Pomysłodawca musi uzyskać pozwolenie m.in. na: realizację usług wodnych, szczególne korzystanie z wód, długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej, rekultywację wód powierzchniowych, rekultywację wód podziemnych, wprowadzenie do wód substancji hamujących rozwój glonów, czy na wykonanie urządzeń wodnych. Szczegółowe wytyczne oraz skonkretyzowane przepisy zawarte są w dziale IX ustawy Prawo wodne.

Szczególną kategorią są urządzenia wodne, których to ustawodawca wyróżnił aż dziesięć odrębnych grup. Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest w przypadku wykonania kanałów, rowów, zbiorników, stawów, wylotów kanalizacyjnych, urządzeń do połowu ryb, murów oporowych, bulwarów, kładek, przystani i innych elementów, wyróżnionych w Prawie wodnym.

Kiedy wystarczy samo zgłoszenie zamiast pełnoprawnego pozwolenia wodnoprawnego?

W niektórych przypadkach wymagane jest tylko i wyłącznie złożenie zgłoszenia wodnoprawnego. Taka sytuacja może wystąpić w kontekście wykonania pomostu o wymiarach szerokości/długości 3×25 metrów, sporządzania kąpieliska, czy przebudowy rowów polegającej na wykonaniu przepustu lub innego przekroju w przepisowej długości. Jeśli pomysłodawca nie jest pewny, czy jego inwestycja wymaga tylko i wyłącznie zgłoszenia, czy też powinien on uzyskać pozwolenie wodnoprawne – w takiej sytuacji należy zgłosić swoją wątpliwość do najbliższej terytorialnie jednostki nadzoru wodnego. Warto pamiętać, że zarówno złożenie zgłoszenia, jak i wniosku o pozwolenie, powinno być zrealizowane przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych.

Author: dlaurbanisty.pl